OBRAZY - RADEK WIESNER
O autorovi: "Do českého umění vstupuje velmi zvláštní osobnost, je tu ve správný čas
a přesto jakoby z něj vybočovala. Doba často uváděná s oním post....Radku Wiesnerovi
dovoluje užít jakýchkoli postupů, prostředků i citací, aby došel cíle. A on tak činí
s naprostou samozřejmostí bez jakékoliv svévole a zároveň bez sebemenšího náznaku,
že by chtěl naplňovat jakési předpojaté představy vyrostlé mimo něj samotného.


Jeho výtvarný projev, jehož tak zřetelná osobitost není jeho hlavní starostí, ovšem nepochybně
kotví v zázemí českého umění tohoto století. Jistá hořkost a groteskní rysy navozují vzpomínku
na české umění 60.let, obzvláště je to patrné ve Wiesnerově kresbě, a zase jeho cesta dovnitř,
k sobě, osobní kladení existenciální otázky má své předchůdce v situaci umění let 70.
S tou ho snad spojuje lpění na tradičních dvou rozměrech obrazu, tolikrát již zpochybněných
až k hranici zániku. Jak se, ale ukazuje, jen on má ze všech uměleckých disciplín sílu a moc vstřebat i ty nejkrajnější popudy z nejrůznějších aktivit zdánlivě nutně vedoucích k dematerialisaci umění. Kdybychom pak sáhli ještě hlouběji do dějin českého umění tohoto století, muselo by padnout i jméno Jana Zrzavého, jehož tvorba byla mimořádně osobní výpovědí, i vizionářského a sarkastického a opět výlučně osobního Josefa Váchala. Pro oba platil bezezbytku výrok prvního z nich o tom, že se umělec nemusí starat o to, co se v jeho době má. Doba je i tak v jeho díle přítomna. Myslím, že Radek Wiesner se vskutku moc nestará. Nestará se o vnější souvislosti, o časové vnější podoby. Jeho zájmem je vnitřní integrita díla a z ní pevně vyrůstající síla výpovědi.


 

Ryze formálně se zdá jeho projev velmi proměnlivý jakoby formové proměny nenavazovaly a neplynuly jedna z druhé, často podivuhodně běží jedna vedle druhé. Skoro si však troufám říci, že si je Radek Wiesner nevolí, ony si spíše vyvolují jeho.Je to proto, že Wiesner je krajně osobní, jeho tvorba, jeho výraz je součástí jeho tělesnosti, částí jeho samého. Každý okamžik, každé psychické hnutí, každý projev ducha si volí svojí nenahraditelnou formu viditelnosti. Wiesner nás tak mimo jiné upozorňuje na omyl novověkého dualismu, na novodobé rozpolcení těla a ducha. Člověk je však jednota, úplnost. Ostatně, vyřkne-li jeden z pramenů našeho vnímaní světa, starozákonní hebrejská tradice, člověk, říká zároveň duše, vyřkne-li duše, říká zároveň člověk.


 

Ve formální rozrůzněnosti Wiesnerovy tvorby, jakoby bezčasé, proudící v jediném bodě, se stále
rodí napjaté hledání nového, posun autorovy pozice. Připomněl-li jsem tady tradici přednovověkého myšlení o člověku a světě, musím ještě zmínit i další ze základních kamenů evropské duchovní tradice-antiku. A především pak Řecko. Zdá se mi totiž, že v poslední době, obzvláště v několika ještě zcela nedokončených pracích, Radek Wiesner svojí nejosobnější výpovědí, oním takřka doslovným svlékáním z kůže, hledá skrytý řád, universalitu. Jakoby nově nalézal možnosti zacházení se svým talentem, se svou senzibilitou, se sebou samým - jakoby kdesi probleskovaly řecké klasické reminiscence. Ty u Wiesnera nemanifestují jakýmikoli výpůjčkami či jednoduchými nápovědami, ale rodí se opět oním způsobem obtížné a bolestivé intimní výpovědi o tápavém hledání živého. Na nových krocích Wiesnerovy tvorby si znovu uvědomíme, a právě doba post.....nám to může otevřít, že návraty k podobám klasicismu v dějinách umění nejsou jen útěky od syrovosti životní praxe, ale vždy pokusem o zakotvení v řádu, o otevření se přesahujícímu smyslu.
Za poslední desetiletí se česká výtvarná scéna neobyčejně proměnila. Doslova na ni vtrhla řada nových osobností, zpočátku především v nepřehlédnutelných formacích. V rychlém sledu se na ní promítaly nejrůznější tendence světového umění v programech skupinových či individuálních. Ukazuje se však, že dnešní doba zcela nepřeje zaručeným návodům a programům, umělec prochází vždy svou osobní cestu, která nezná jistotu zaručených způsobů, ale pouze jistotu jeho vlastní vnitřní soudržnosti. A i tady musíme být opatrní, vždyť myslitel tohoto století upozorňoval, že jediná jistota je naše nejistota. V té velké nejistotě umělce pak snad může vyrůst jistota díla.